Drevené pelety

Pokiaľ hovoríme o peletách ako o zdroji tepelnej energie, ktorý je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov; hovoríme o type paliva, ktorý je z hľadiska budúcnosti perspektívnejší ako sa zdá. Jeho perspektivita a hlavná výhoda je, že ide o plnohodnotnú náhradu hnedého alebo čierneho uhlia, koksu alebo aj zemného plynu. Tieto zdroje tepelnej energie sú vyťažiteľné, teda neobnoviteľné a zároveň aj neefektívne vzhľadom na ťažbu, ktorá je cielená a nevyužíva recyklovateľný „odpad“. Jediným konkurentom čo sa týka využívania odpadu, alebo konkurentom ťažby, ktorá nieje za účelom ťažby danej suroviny je Zemný plyn a ten je sprievodný pri ťažbe ropy. S dlhodobého hľadiska však ide o vyťažiteľnú nerastnú surovinu, ktorá má s postupom času vyššie prevádzkové náklady ako peletky.